ORGANUM

Združenje Muzofil sestavljajo trije organi:

  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Občni zbor

UPRAVNI ODBOR je izvršilni organ združenja, ki opravlja organizacijska, strokovna in administrativna dela ter vodi delo združenja po delovnem in finančnem načrtu sprejetem na občnem zboru. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Članici in član upravnega odbora:

  • Hana Vodeb
  • Vasko Vidmar
  • Maja Bjelica (zastopnica združenja)

NADZORNI ODBOR spremlja delo upravnega odbora in drugih organov združenja ter opravlja nadzor nad materialno-finančnim poslovanjem združenja. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Člani nadzornega odbora:

  • Aleš Zorec
  • Jan Jarni
  • Špela Vodeb

OBČNI ZBOR je najvišji organ združenja. Člani občnega zbora so vsi člani združenja.

O delovanju, pravicah in dolžnostih vseh treh organov si lahko preberete v statutu Združenja Muzofil.